Teller

Paddy vs rg on Voy2 (part1)

Paddy vs rg on Voy2 (part2)

Paddy vs DAD on And2

Paddy vs DAD on Geothermal

Paddy vs DAD on Spyglass

Paddy vs DAD on Faceoff (part 1) 29-7

Paddy vs DAD on Faceoff (part 2)

Paddy vs DAD on Spyglass (part 1) 29-7

Paddy vs DAD on Spyglass (part 2)